Disclaimer

D I S C L A I M E R        Alle rechten voorbehouden Tai Chi Academie Nederland

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Hoewel wij als Tai Chi Academie ons best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan de Tai Chi Academie niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Tai Chi Academie ziet derhalve af van elke aansprakelijkheid.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Tai Chi Academie .
De Tai Chi Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.
Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad.
In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour email adres wordt serieus gelezen.
Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
Tai Chi Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op onze website.
Tai Chi Academie behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Tai Chi Academie .

D I S C L A I M E R       All rights reserved by Tai Chi Academie Netherlands

Tai Chi Academie does not accept any liability, written or implied, for content of third parties being offered on this website.
This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties.
Tai Chi Academie does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content of third parties being offered for information there.
Tai Chi Academie reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties or already published information is against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general Agreements of Tai Chi Academie .
It is possible that, despite careful and genuine intentions, a copyright holder may still feel that his / her interests were abused.
Where appropriate, we invite you to contact us by mail. Only mail with a full name and a valid return email address wil be seriously treated.

Tai Chi Academie © 2010